ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จ.สมุทรปราการ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จ.สมุทรปราการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการมหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลสถานตากอากาศบางปู จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นโกงกางใบใหญ่ 200 ต้น แสมทะเล จำนวน 200 ต้น และโปรงแดง จำนวน 100 ต้น