ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช. 2 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

สทช. 2 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเสม็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี สถานีตำรวจภูธรแสนสุข สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน โดยกิจรรมในวันนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น และจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก  ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ตลอดจน ป่าชายเลนมีค่าต่อชีวิต สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤตโลกร้อน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย