ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565

สทช.2 ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  โดยมี นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และแจกกล้าไม้ ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดชลบุรี เพิ่มศักยภาพในการลดมลภาวะอาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี ณ บริเวณวัดนามะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี