ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน)

สทช.2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมซันธารา เวเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 128 คน สรุปได้ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. การยกระดับภาคเกษตรของจังหวัด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาคุรภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และสร้างความมั่นคงปลอดภัย

4. การบรหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งได้ ประชุมกลุ่มย่อยจัดทำแผน/โครงการ และรวบรวมเข้าแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดต่อไป