ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

สทช.2 ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ จำนวน 1 ไร่ กล้าไม้ จำนวน 200 ต้น