ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 บูรณาการเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า

สทช.2 บูรณาการเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า

วันที่ 18  พฤษภาคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่   2   จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าหน้าที่อำเภอบางปะกง องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง และผู้ใหญ่บ้านท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่า กรณีการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558  เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 3 ชุมชน ท้องที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ รวม 1-1-76 ไร่ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเคร่งครัด