ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกด้วยสองมืออนุรักษ์ป่าชายเลน

สทช.2  เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกด้วยสองมืออนุรักษ์ป่าชายเลน

วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกด้วยสองมืออนุรักษ์ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จำนวน 50 คน และร่วมกันปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 100 ต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป