ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ป่าไม้สมุทรปราการ สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง เป็นต้น ภายในกิจกรรมได้มีการแจกกล้าไม้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน