ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี

สทช.2 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่และเข้าประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2565  โดยมี นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำของกรมชลประทาน จำนวน 2 รายการ ในพื้นที่บริเวณคลองยาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีได้แก่ (๑) ขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภทท่อลอดคลอง วัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งน้ำมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่ และ (2) ขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภทสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสาธารณประโยชน์  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางบำรุงรักษาและสัญจรเข้าพื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น   ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ   ซึ่งจักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ  มีประเด็นที่ต้องพิจารณา  3  ประเด็นหลัก คือ 1.ขัดต่อผังเมืองจังหวัดชลบุรีหรือไม่  2.ขัดต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดหรือไม่3.เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่  มติที่ประชุม  ไม่ขัดต่อทั้งสามประเด็นหลัก