ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุม ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

สทช.2 ร่วมประชุม ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายปฏิภาน บุปะเท เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เข้าร่วมประชุม ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีพลตรีธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อแนะนำรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565