ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน

สทช.2 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ หมู่ที่ 10 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แปลง/1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี