ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาให้เห็นชอบจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการที่อยู่อาศัยของเกษตรกร คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป