ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จับมือเทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2565

สทช.2 จับมือเทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเสม็ด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ป่าชายเลนริมสะพานชลมารควิถี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ผู้เข้าร่วม  150  คน  ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเสม็ด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา เพื่อส่งเสรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช่ติ ฟิ้นฟู ป่าชายเลน  รักษาระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ  สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ปลูกฝังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน