ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน

สทช.2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่ศึกษา วิจัย เสนอแนะ ถนน สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเล) และเพื่อการศึกษาประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1,625-0-0 ไร่ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัดา