ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2565

สทช.2 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

     1. สถานการณ์และมาตรการโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

     2. สถานการณ์ด้านความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ

     3. สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

     4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ

     5. ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

     6. สาธารณภัยของจังหวัดสมุทรปราการ

     7. การดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ

     8. ผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ

     9. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ