ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกับ ทสจ.ฉช. ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า

สทช.2 ร่วมกับ ทสจ.ฉช. ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า

วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า จำนวน 2 ราย
1. กรณีบริษัท พี.เค. มารีนเทรดดิ้ง จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ จำนวน 2 ตัว ท้องที่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 0-0-5 ไร่
2. กรณีนายสมชาย ดำขำ ขออนุญาตก่อสร้างทางขึ้น-ลงเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้องที่ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 0-0-10 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด