ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน

สทช.2 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน

วันที่ 29 กันยายน  พ.ศ.2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดจังหวัดเชิงเทรา จำนวน 1 แปลง/1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี