ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนที่พักอาศัย

สทช.2 ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนที่พักอาศัย

วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนบริษัท ชิโคนี่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของบริษัท ชิโคนี่ ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะกง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสุกัญญา แตงเจริญ ปลัดอำเภอบางปะกง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยแยกประเด็นปัญหาออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ปัญหาการถมดินทับลำรางสาธารณประโยชน์

- ประเด็นที่ 2 ปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งลงลำคลอง

- ประเด็นที่ 3 ปัญหาดินถล่มลงคลอง และการขุดดิน

- ประเด็นที่ 4 ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้อำเภอบางปะกง นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. อนึ่ง สำหรับประเด็นที่ 3 ปัญหาดินถล่มลงคลอง และการขุดดิน เนื่องจากเป็นกรณีปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่พร้อมได้แจ้งให้ตัวแทนบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวโดยด่วนต่อไปแล้ว