ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาศัย

สทช.2 ร่วมลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาศัย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนบริษัท ชิโคนี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของบริษัท ณ บริษัท ชิโคนี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ประเด็น ปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งลงลำคลองสาธารณะ และปัญหาดินถล่มลงคลอง และการขุด ถมดิน จากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาต และจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน และมีการตรวจวัดค่าน้ำตามกำหนด โดยค่าน้ำไม่เกินมาตรฐานแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้ขอเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดเพื่อนำไปตรวจสอบด้วย สำหรับปัญหาดินถล่มลงคลอง และการขุด ถมดิน คณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวแทนบริษัทฯ แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดินถล่มลงคลองให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง และคณะเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้อำเภอบางปะกง ติดตามการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกำหนดต่อไป