ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมการประชุมรักษาความมั่นคงและความสงบและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

สทช.2 ร่วมการประชุมรักษาความมั่นคงและความสงบและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดมาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อย รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ประชุมมีมติรับทราบ