ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทช.2 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่  18  ตุลาคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำเสม็ด (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2566 มีนางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นากยเทศมนตรีตำบลเสม็ด เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำเสม็ด (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.  2566 ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบและให้ความเห็น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความต้องการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสม็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป