ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าเพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกงและปรับปรุงจุดจอดเรือ

สทช.2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าเพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกงและปรับปรุงจุดจอดเรือ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกงและปรับปรุงจุดจอดเรือ ท้องที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป