ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2565

สทช.2 ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมี นายสุวิชัย  สินบังเกิด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดที่ดิน เรื่องเพื่อพิจารณา
3.2 การจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.2 การจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ .2562 บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 27 ราย 27 แปลง เนื้อที่ 4-0-82 ไร่
ให้คณะทำงานพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การดำเนินการจัดที่ดิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป