ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

สทช.2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

     1. สถานการณ์และมาตรการโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

     2. สถานการณ์ด้านความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ และผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     3. สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     5. ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     7. การดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     8. ผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

     9. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2565