ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

สทช.2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ณ ห้อง เดอะ วินเทอร์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ที่ปรึกษา บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ ศึกษาและจัดทำเกณฑ์การวิเคราะห์จัดลำดับศักยภาพ ความเร่งด่วน เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศในระยะต่อไป โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอ พร้อมกับตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อไป