ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

สทช.2 ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสมุทรานุรักษ์ สทช.2 โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช.2 เป็นประธานการประชุม มีผอ.ส่วนฯ ผอ.ศูนย์ฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 52 คน การประชุมครั้งนี้มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 
 1. โครงการป่าในเมืองศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบน
 2. แจ้งแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
3. การเตรียมความพร้อมจัดงานวันทะเลโลก และจัดประชุม สทช. หนึ่งเดียว
4. ติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ความรู้ดี และการปฏิบัติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง