ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน

สทช.2  เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน(T3)   โดยมี นายญัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดไตรสรณาคม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ โดยนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ  เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  สาระสำคัญของโครงการฯ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นผู้นำเสนอ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ไปประกอบการจัดทำเป็นรายงานต่อไป