ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ... 

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช 2560 จึงได้นำร่างกฎกระทรวง

- ร่างกฎหระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ...

- ร่างกฎหระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ...

เปิดรับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน่าที่ในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงึวามคิดเห็น ต่อไป

ข้อมูลการรับฟัง (law.go.th) กดลิ้ง / แสกน QR Code เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น - ร่างกฎหระทรวงฯ จังหวัดชลบุรี

แสดงความคิดเห็น (law.go.th) กดลิ้ง / แสกน QR Code เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น - ร่างกฎหระทรวงฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ธันวาคม 2566