ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุม

จัดประชุม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สบทช.2 นำโดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา13(1) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายถิน พิสูจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามป็นประธานในที่ประชุม มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน