ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุม

จัดประชุม

  ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา13(1) ณ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล