ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

ประชุม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการและแผนที่เขตการจัดการ ภายใต้โครงการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงสองพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ประชุมระดับพื้นที่ ณ ศูนย์อำนวยการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.สองคลอง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้แทนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน