ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุม

จัดประชุม

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา13(1) ณ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน