ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ได้ดำเนินการจัดประชุมาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการและแผนที่เขตการจัดการ ภายใต้โครงการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงสองพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ประชุมระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อำนวยการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.สองคลอง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้แทนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน