เกี่ยวกับเรา

ส่วนบริหารทั่วไป

ส่วนบริหารงานทั่วไป

 นายสุรพล  สายสนิท                เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 

 นางสมหญิง  พ่วงประสาน          เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 นางสาวดวงเดือน  เหวยไทย      เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวมนฤดี  อบแย้ม             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวอังคณา  ตันจิตวนิช        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวมัติกา  หัดเหาะ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวณัฏฐา  กึ่งสอาด            นักจัดการทั่วไป

 นายจิโรจน์  สุภาแพ่ง                นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวกิ่งไพลิน  ศรีธาตุ           นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวสุนิษา  สารราช             นักวิชาการป่าไม้

 นายภาณุวิชญ์ ทากุ                  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์