เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  ( เพชรบุรี )

   นายสืบสกุล  หนูไชยา
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

                                                                                                                       

      นางสมหญิง  สมลาภ                   นายศิริพงษ์  เดชโพธิ์พระ                             นางข้อดีเย๊าะ  พรชัย                               นายสุภชัย  โอชาวัฒน์               เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน          เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส                         เจ้าพนักงานประมงอาวุโส                       เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน             ผอ.ส่วนบริหารทั่วไป           ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน         ผอ.ส่วนส่งเสริมประสานงานเครือข่าย  ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล                                                                                                                                ทรัพยกรทางและชายฝั่ง

                                                                                                             

        นายชัชนรินทน์  ชัชวงศ์ุวาลย์               นายเฉลิมพร  แก้วเซ่ง                                 นายธีธัช  ดำอุดม                              นายโชคชัย  อธิกปาลี            นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ           นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ                    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน      ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล            ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน    ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน       จังหวัดเพชรบุรี                                                                                  จังหวัดเพชรบุรี                                         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                                                                                                     

      น.ส.ฟองแก้ว  พูลสวัสดิ์                      นางองค์จันทร์ ภาสดา                         นายเสรี   วัชรกิจโภคิณ                    น.ส.สุภาพร   จตุรภิสมาจาร           ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล     เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน             เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน                 นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

 

                                      

           นายจเรวัฒน์  เจริญจิต                    นายนพดล  แสงขาว                                                                                                                                           เจ้าพนักงานป่าไม้ปฎิบัติงาน           เจ้าพนักงานประมงปฎืบัติงาน