เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูล เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

พันธกิจ

จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน
วางระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในกรมฯการเชื่อมโยงทั้งกับศูนย์ข้อมูลระดับหน่วยย่อยในภูมิภาค
เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง