เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓

1. ให้สำนักงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับพื้นที่

    (2) กำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    (3) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและประสานการบูรณาการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับพื้นที่

    (4) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับพื้นที่

    (5) สำรวจ ประเมิน และรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่

    (6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปลูกและการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (7) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    (8) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

ส่วนบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ดังนี้

 1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานระบบสารสนเทศ
 2. ควบคุมการใช้ การดูแล และการบำรุงรักษายานพาหนะและสถานที่ของหน่วยงาน
 3. วางแผน พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลตามแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายชายเลน

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม  การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่
 3. จัดทำและเสนอนโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และประสานการบูรณาการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่
 5. สำรวจ ประเมิน และรายงานสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่
 6. ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการข้อมูลทางวิชาการในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา  การอนุรักษ์  การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีหน้าที่ ​

ดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์ ฟื้นฟู การส่งเสริม กาารพัฒนา และ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่สำรวจและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
ป่าชายหาด และพรุชายฝั่งในระดับพื้นที่ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและพรุชายฝั่งให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลทางวิชาการ ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและพรุชายฝั่งแก่ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

มีหน้าที่ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม  การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในระดับพื้นที่
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำและเสนอนโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และประสานการบูรณาการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พื้นที่คุ้มครองทรัพยกรทางทะเล รวมทั้งพื้นที่เกาะในระดับพื้นที่
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
 5. สำรวจ ประเมิน และรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลในระดับพื้นที่ 
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลทางวิชาการ ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืือที่ผู็อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม  การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ประสานการบูรณาการบูรณาการแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งพื้นที่เกาะและราบงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเล ตาม พรบ.ส่งเสรืมการบรหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 การคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและปราบการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิืดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

มีหน้าที่ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม  การพัฒนา และการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะในระดับพื้นที่
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะ ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำและเสนอนโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และประสานการบูรณาการแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะในระดับพื้นที่
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่
 5. สำรวจ ประเมิน และรายงานสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ 
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลทางวิชาการ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและเครื่อข่ายเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดการความรู้ สำหรับส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 5. ให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งช่าวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว
 6. การสร้างและพัฒนาระบบการทำงานแบบเครือข่ายทั้งภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มชุมชนและเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนของสังคม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน
 8. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการสำนักงานมอบหมาย

ประจวบคีรีขันธ์