เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

บุคลากร


   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3                                                                   

1

นายสืบสกุล  หนูไชยา

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

2

นายสุรพล สายสนิท

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ผอ.ส่วนบริหารทั่วไป

3

นายมนตรี หามนตรี

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

4

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

5 นายกิตติภัต ลาภชูรัต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

6

นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

จังหวัดเพชรบุรี (อีกหน้าที่หนึ่ง)

8

ว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9 นางสาวฟองแก้ว พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10

นางสมหญิง พ่วงประสาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ประจำ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

11

นางองค์จันทร์ ภาสดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ประจำ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

12

นายเสรี วัชรกิจโภคิน เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ประจำ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13 นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจำ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

14

นายโชคชัย อธิกปาลี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ประจำ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี