เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี

นายศิริพงษ์  เดชโพธิ์พระ        เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นายไพลวัน  เดชเพชร             พนักงานธุรการ ส. ๔

นางเงินยวง  หุ่นยนต์               เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุจินต์  ดอกนางแย้ม          ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นายสัมพันธ์  พันธ์เผือก           ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นายแมนชูวงศ์  นาครักษา        ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นายเชิดชู  ทองมี                   ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวสุนิสา  อุดมเวช           ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า   

นายสมโภช  เขียวอ่อน           ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า  

นางสาวดารุณี  บุญชู              จ้างเหมาบริการ

นางสาวผกาวรรณ  ม่วงทอง     จ้างเหมาบริการ

นายสันติ  แก้วเพ็ชร์                จ้างเหมาบริการ