เกี่ยวกับเรา

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นางข้อดี้เยาะ  พรชัย            เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

นางสาวนันทนัช  เจริญศักดิ์   นักวิชาการประมง

นายอภิชาติ  ทองมี              ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นายณรงค์  เขียวอ่อน           ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นายบุญช่วย  สินเสริฐ           ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นงสาวฤกษ์ดี  พราหมณ์แก้ว   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม