เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.เพชรบุรี

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.เพชรบุรี

นายโชคชัย  อธิกปาลี          เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ

นางสาววรรณพา  เฉลิมหมู่    เจ้าพนักงานประมง

นายวรพล  รัตนนิช              นักวิชาการประมง

นายสกานต์  บุญเนตร        นักวิชาการประมง

นายธีรวัฒน์  จิตติธีระนนท์     กะลาสี