เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ประจวบฯ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ประจวบฯ

นางสาวฟองแก้ว  พูลสวัสดิ์          เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

นายเสรี  วัชรกิจโภคิน                 เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน

นายวัฒนา  นาพยัคฆ์                  นักวิชาการเผยแพร่

นายสุนันท์  สุภาพันธ์                  กะลาสี

นายนิพนธ์  ผ่องแก้ว                   นายช่างเครื่องกล