ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2563 ณ.ห้องศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีมีคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2563 ณ.ห้องศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีมีคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2563 ณ.ห้องศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีมีคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดย  มี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุม และนายวิชัย มณีเนตร ผ.อ สทช.3 เป็นเลขานุการ ในครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญ 7 เรื่อง  ได้แก่
1.เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
2. ผลการประชุมคณะกรรมนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและฟื้นฟูระบบนิเวศคลองบางทะลุท้องที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
4. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมวันทะเลโลก กิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล แผนการประชุมรับฟังความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่จัดวางปะการังเทียม  พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
5. รายงานความก้าวหน้างบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2563 และงบพัฒนาจังหวัด  ประจำปี 2564
6. ผลการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการ  กัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
7. การสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด