ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 201 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 201 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 201 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 8 ลำ ดังนี้
     1. เรือ พรนิมิตรนาวา ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-เขียว ทะเบียนเรือ 247612044 เครื่องหมายประจำเรือ TM2685A ขนาด 32.88 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง 5 คน (ไทย 3 คน เมียนมาร์ 2 คน)
     2. เรือ ล.สังข์วัฒนา22 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 556200271 เครื่องหมายประจำเรือ TS4466M ขนาด 21.37 ตันกรอส ใบอนุญาตเรือปั่นไฟ มีแรงงานในเรือประมง 13 คน (ไทย 13 คน)
     3. เรือ ส.ศิริเรืองโชค ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-เขียว ทะเบียนเรือ 494300153 เครื่องหมายประจำเรือ TS1125E ขนาด 24.34 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนครอบหมึก มีแรงงานในเรือประมง 5 คน (ไทย 4 คน เมียนมาร์ 1 คน)
     4. เรือ น.โชคอุมาพร1 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-เขียว ทะเบียนเรือ 583104618 เครื่องหมายประจำเรือ TM1879B ขนาด 34.86 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนล้อมจับ มีแรงงานในเรือประมง 23 คน (ไทย 2 คน กัมพูชา 21 คน)
     5. เรือ ทรงสิน12 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-เขียว ทะเบียนเรือ 227609893 เครื่องหมายประจำเรือ TM1648E ขนาด 38.81 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนครอบหมึก มีแรงงานในเรือประมง 6 คน (ไทย 4 คน เมียนมาร์ 2 คน)
     6. เรือ ศิริวรรทน์นำโชค ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-น้ำเงิน ทะเบียนเรือ 302122110 เครื่องหมายประจำเรือ TM1650E ขนาด 48.76 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนครอบหมึก มีแรงงานในเรือประมง 6 คน (ไทย 6 คน)
     7. เรือ ป.เลิศพิบูลย์ชัย2 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-น้ำเงิน ทะเบียนเรือ 329400602 เครื่องหมายประจำเรือ TS394E ขนาด 26.99 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนครอบหมึก มีแรงงานในเรือประมง 5 คน (ไทย 2 คน เมียนมาร์ 3 คน)
     8. เรือ ช.ชูโชคจุฑามาศ ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 583403680 เครื่องหมายประจำเรือ TM300F ขนาด 46.60 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนติดตา มีแรงงานในเรือประมง 8 คน (ไทย 8 คน)
โดยทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และ ตามคำสั่ง คสช. ต่างๆ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผลการตรวจเรือทุกลำมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศปมผ. และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด