ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

ันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20คน การประชุม ในครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญ 3 เรื่อง  ได้แก่
1 คำสั่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฝั่งที่ 3 ที่ 312/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
2 แนวทางการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.แนวทางการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2564