ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 208 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 208 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

   วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 208 ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 8 ลำ ดังนี้
     1. เรือ โชคบุญช่วย3 ตัวเรือทำด้วยไม้สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 228408834 เครื่องหมายประจำเรือ TM2877C ขนาด 48.03 ตันกรอส ใบอนุญาตคราดหอยลาย มีแรงงานในเรือประมง 11 คน (ไทย 3 คน เมียนมาร์ 2 คน กัมพูชา 6 คน)
     2. เรือ ศิริวัฒพล9 ตัวเรือทำด้วยไม้สีขาว-เขียว ทะเบียนเรือ 267619472 เครื่องหมายประจำเรือ TL213L ขนาด 61.20 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคานถ่าง มีแรงงานในเรือประมง 9 คน (ไทย 2 คน เมียนมาร์ 7 คน)
     3. เรือ อ.สินนาวี ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว ทะเบียนเรือ 948404213 เครื่องหมายประจำเรือ TL506A ขนาด 93.53 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ 
มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 2 คน เมียนมาร์ 1 คน)
     4. เรือ พ.ศักดิ์นาวีพร ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 327500139 เครื่องหมายประจำเรือ TL164A ขนาด 62.10 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 1 คน อื่นๆ 1 คน)
     5. เรือ อ.ศักดิ์นาวีพร ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 317502919 เครื่องหมายประจำเรือ TL163A ขนาด 101.96 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 13 คน (ไทย 1 คน เมียนมาร์ 12 คน)
     6. เรือ ศักดิ์นาวีพร10 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 397502636 เครื่องหมายประจำเรือ TL89A ขนาด 79.65 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 3 คน (ไทย 1 คน กระเหรี่ยง 1 คน เมียนมาร์ 1 คน)
     7. เรือ ศักดิ์นาวีพร12 ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 397502355 เครื่องหมายประจำเรือ TL88A ขนาด 129.12 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ มีแรงงานในเรือประมง 14 คน (ไทย 2คน เมียนมาร์11 คน อื่นๆ 1 คน)
     8. เรือ เกศมนี ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-ฟ้า ทะเบียนเรือ 198400180 เครื่องหมายประจำเรือ TL505A ขนาด 93.10 ตันกรอส ใบอนุญาตอวนลากคู่ 
มีแรงงานในเรือประมง 15 คน (ไทย 3 คน เมียนมาร์12 คน)
โดยทำการตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิดตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และ ตามคำสั่ง คสช. ต่างๆ รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผลการตรวจเรือทุกลำมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศปมผ. และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด