ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการจัดทำซั้งกอ(บ้านปลา)กับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการจัดทำซั้งกอ(บ้านปลา)กับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการจัดทำซั้งกอ(บ้านปลา)กับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในครั้งนี้ได้นำกิจกรรมจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลาเสนอแก่กลุ่มชุมชนชายฝั่ง  ซึ่งมีกลุ่มที่เสนอความต้องการโครงการดังกล่าว ๒ จังหวัด จำนวน ๑๑ กลุ่ม พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)โดยมีผู้สนใจสมัครจำนวน ๖๐ คน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบาย และข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม