ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ (เพชรบุรี) โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นางสาวบุญยานุช ทับทิม หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญ กล่าวต้อนรับนาวาเอกจีระ มิตรดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี กล่าวเปิดงาน และนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๐ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.๓ เจ้าหน้าที่ศรชลจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลหาดเจ้าสำราญ สมาชิกกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน (เพชรบุรี) และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ หน่วยงานราชการในพื้นที่ทำการวางซั้งกอ   จำนวน  ๑๐๐  กอ ณ.ชายหาดหน้าศาลพ่อปู่ยี่  หมู่ที่ ๑ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ โดยครั้งนี้มีสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำสารคดีร่วมกับชุมชนและ อสทล.หาดเจ้าสำราญ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบด้วย