ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ณ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ และ กลุ่มเกษตรกรทำการประมงปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  โดยสมาชิก ทั้ง ๒ กลุ่มเห็นชอบกับโครงการ ในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบาย และข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ได้ตั้งจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)โดยรับสมัครได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘