ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ และจัดทำร่างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ของระบบหาดแหลมกุ่ม T5D089  ท้องที่ตำบลนาหูกวาง ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม(ชั้น3) เทศบาลตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน  60 คนในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการคุ้มครองระบบหาดดังกล่าวต่อไป