ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเล

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเล

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 100 คน  สำหรับผลการประชุมจะมีการดำเนินงานศึกษาออกแบบเขื่อนป้องกันชายฝั่งทะเลในลักษณะของเขื่อนแบบขั้นบันไดตลอดระยะทาง 1211 เมตร ทั้งนี้ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งการขึ้นวางไข่ของเต่าตนุหรือเต่าในบริเวณพื้นที่  และขอให้คณะทำงานในครั้งนี้ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน